Magnetna rezonanca je tehnika vizualizacije unutrašnjosti ljudskog tela koja se zasniva na korišćenju specifičnih osobinama atoma unutar organizma (npr. protona iz vodonika u molekulu vode) i njihove interakcije sa okolinom. Magnetna rezonanca, tj. imidžing magnetnom rezonancom (MRI), predstavlja najsavremeniju radiološku metoda koja omogućava dijagnostikovanje oboljenja svih organskih sistema, imajući u vidu i ostale dijagnostičke metode i poštujući algoritme pregleda za odgovarajuća klinička stanja. Ona pruža odličan kontrast i rezoluciju u prikazu morfoloških i patoloških tkiva, a bez izlaganja jonizujućem zračenju. Primenom utvrđenih MR protokola i naprednih tehnika, ova metoda omogućava postavljanje precizne dijagnoze i direktno utiče na odabir optimalnog terapijskog tretmana.

post title

MR dece

Kod dece i adolescenata MR se dijagnostikuju oboljenja: mozga, krvnih sudova mozga i krvnih sudova vrata, kičmene moždine, mekih tkiva angiomatoznih promena na površini tela i na ekstremitetima, koštano-zglobnog sistema u celini.

Više
post title

Magnetna rezonanca MR dece i odraslih

Magnetna rezonanca predstavlja moćno sredstvo u dijagnostici mnogih oboljenja, pa samim tim ima veliku važnost u dijagnostici hroničnih bolnih stanja. Dijagnostički pregled na ovom aparatu je bezbolan i potpuno neškodljiv.

Više