post title

Interna medicina

Interna medicina predstavlja medicinsku specijalnost koja se bavi proučavanjem, lečenjem i sprečavanjem unutrašnjih bolesti, kao što su bolesti srca, pluća, krvi i krvnih sudova, organa za varenje, bubrega i sl.

Samim tim, ukratko se može reći da se interna medicina bavi opštim zdravljem i dobrobiti odrasle osobe.

Lekar čija je specijalnost interna medicina, naziva se internistom. Internista koristi sve anamnestičke podatke koje dobija od pacijenata ili njegove rodbine, fizikalni pregled i dijagnostičke procedure koje se obavljaju radi prevencije ili dijagnostike oboljenja. Odgovornosti lekara interniste, jeste da obrazuje i usmeri pacijenta kako da modifikuje svoj način života, da ga psihološki posavetuje, da daje lekove i uputi pacijenta kako da koristi prepisane lekove. Naravno internista treba da brine o pacijentu u bolničkim uslovima i da traži savete lekara drugih specijalnosti u cilju prevencije i izlečenja.

Dr Dobrislav Bjelica rođen je 1945. godine. Medicinski fakultet u Beogradu je završio 1972 god. Specijalistički ispit iz interne medicine položio 1980 godine. Zatim slede subspecijalističke studije i subspecijalistički ispit. Dr Bjelica ima skoro 30 godina specijalističkog rada i ogromno profesionalno iskustvo. Poslednjih 15 godina radi u privatnoj praksi.